Dôchodky sú obrovská časť verejných financií. Potrebujeme zaistiť ich stabilitu.

Dôchodky sú obrovská časť verejných financií. Potrebujeme zaistiť ich stabilitu.

Dôchodkový systém na Slovensku dlhodobo nie je udržateľný. Musíme ho ochrániť pred zhoršujúcou sa demografiou, ale aj pred nepremyslenými, populistickými zásahmi do jeho fungovania. V týchto dňoch rozhodujeme o ústavnom zákone o dôchodkoch, aj o novele zákona o druhom pilieri.

To, že naši dôchodcovia dnes dostanú každý mesiac svoj dôchodok, aj keď s jeho výškou nemusia byť práve najspokojnejší, považujeme za samozrejmosť. Čo ak by však jedného dňa nedostali vôbec nič? Žiaľ, takýto scenár vôbec nie je nereálny. Mali sme možnosť to sledovať, keď nešťastní dôchodcovia v Grécku stáli pred bankomatmi, ale na ich účet v daný mesiac od štátu nepribudlo nič. A ak dnes nič neurobíme, môže sa to už o pár rokov stať aj u nás.

Reforma dôchodkového systému je od začiatku môjho pôsobenia v parlamente jednou z mojich najväčších priorít. Na návrhu ústavného zákona o dôchodkoch sme niekoľko mesiacov intenzívne pracovali spolu s viacerými odborníkmi v tejto oblasti. Nami predložený návrh vzišiel z tejto odbornej diskusie a je kompromisným návrhom.

Jeho cieľom je nastaviť základné princípy fungovania systému tak, aby bol dôchodkový systém dlhodobo udržateľný, a štát mohol vyplácať dôchodky aj o 10 či 20 rokov. Aké najdôležitejšie princípy plánuje zaviesť náš návrh ústavného zákona o dôchodkoch?

Nové výdavky v dôchodkovom systéme musia byť kryté zdrojmi.

Alebo inak povedané – kto zavádza nové výdavky, musí vedieť, kde na ne zoberie. Práve tento princíp má ochrániť dôchodkový systém pred nepremyslenými a populistickými zásahmi, ktoré môžu ohroziť jeho stabilitu.

K tomuto bodu som v rámci diskusie dostal pripomienku, že povinný vstup mladých do 2. piliera, ktorý takisto presadzujeme, takýmto nekrytým výdavkom je. S tým však nemôžem súhlasiť. Napriek tomu, že časť odvodov sa pri povinnom vstupe mladých presmeruje zo Sociálnej poisťovne do 2. piliera, v konečnom dôsledku toto opatrenie zvyšuje udržateľnosť dôchodkového systému. Napríklad na rozdiel od už schváleného rodičovského bonusu.  

Dôchodkové zabezpečenie je kombináciou 1. a 2. piliera a dobrovoľných sporení.

Za primerané dôchodkové zabezpečenie sa považuje taký dôchodok, ktorý je na úrovni 70 % vašich predchádzajúcich príjmov. Už dnes je však zrejmé, že existujúci dôchodkový systém takúto výšku zabezpečenia v starobe nebude schopný poskytnúť. Je preto správne si priznať, že potrebujeme aj dobrovoľné dôchodkové sporenia, ktoré by štát mal aj podporovať.

Matky nemôžu byť pri výpočte dôchodku diskriminované.

Je smutnou skutočnosťou, že ženy, ktoré niekoľko rokov svojho produktívneho života venovali starostlivosti o deti, v realite dostávajú nižší dôchodok. Túto nespravodlivosť aktuálne nerieši žiadny zákon, a nevyrieši ho ani už prijatý rodičovský bonus, ktorý je pre mnohé skupiny dôchodcov diskriminačný.

V našom návrhu ústavného zákona o dôchodkoch navrhujeme princíp, že za obdobie starostlivosti o dieťa sa matke prizná taký príjem, aký mala pred začiatkom tohto obdobia. A budúci dôchodok sa bude počítať na základe tohto príjmu.

Dôchodkový vek sa má zvyšovať podľa strednej doby dožitia.

Tento princíp sme stanovili aj v nedávno prijatom zákone o sociálnom zabezpečení. Považujeme ho však za natoľko dôležitý, že sme ho zaradili aj do návrhu ústavného zákona.

V návrhu uvádzame, že dôchodkový vek sa má zvýšiť minimálne v rozsahu 80 % zmeny strednej doby dožitia. Iba vďaka tomu dokážeme zaistiť, aby sa nám náš dôchodkový systém po čase z dôvodu meniacej sa demografie nerozpadol.

Valorizujme dôchodky aj viac ako o infláciu, ak na to máme.

Dôchodky je potrebné valorizovať minimálne o dôchodcovskú infláciu, ale myslíme si, že tam by to nemalo končiť. Ak sa nám ekonomicky darí, keď spoločnosť bohatne, mali by sme byť schopní sa s týmto bohatstvom podeliť aj s dôchodcami.

V návrhu ústavného zákona preto uvádzame dolnú hranicu valorizácie dôchodkov, ktorou je dôchodcovská inflácia, ako aj vrchnú hranicu valorizácie. Tou by mala byť miera rastu bohatstva v spoločnosti, ktorú definuje miera rastu objemu platieb smerujúcich do prvého dôchodkového piliera.

Budúci dôchodca musí vedieť, čo ho čaká.

Tu hovoríme o tzv. oranžovej obálke, t.j. o systéme informovania budúcich dôchodcov o predpokladanej výške ich dôchodku. Kým vo vyspelých krajinách je oranžová obálka samozrejmosťou, u nás zvyčajne netušíme, čo nás na dôchodku čaká.

Ak by sme však vedeli, aký dôchodok môžeme očakávať, dokážeme sa podľa toho aj zariadiť. V návrhu ústavného zákona preto stanovujeme, že budúci dôchodcovia majú dostávať pravidelné a relevantné informácie o svojom zabezpečení v starobe.

Stanovujeme povinný vstup mladých do 2. piliera a ďalšie princípy.

Aj keď väčšia časť ústavného zákona o dôchodkoch sa venuje 1. pilieru, považujeme za dôležité zakotviť aj najdôležitejšie princípy týkajúce sa druhého piliera. V ústavnom zákone navrhujeme stanoviť, že úspory v druhom pilieri sú osobným vlastníctvom sporiteľa. Takisto stanovujeme spomínaný povinný vstup mladých do druhého piliera a aj definujeme ich právo vystúpiť.

V návrhu ďalej uvádzame, že každý sporiteľ v druhom pilieri má právo na účasť v predvolenej investičnej stratégii, ktorá reflektuje jeho aktuálny životný cyklus. Zmena predvolenej investičnej stratégie sa môže uskutočniť iba aktívnym vyjadrením vôle. „Násilný“ presun sporiteľov do garantovaných fondov, ktorý štát uskutočnil v roku 2013, by tak vďaka tomuto ustanoveniu už nebol možný.

Náš návrh ústavného zákona teda zakotvuje základné princípy, na ktorých by mal fungovať náš dôchodkový systém. Na diskusiu o týchto princípoch sme vyzvali všetky politické strany. Veríme, že všetkým záleží na tom, aby sme dokázali dôchodcom vyplácať slušné dôchodky nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Novela zákona o druhom pilieri berie slobodu

V týchto dňoch budeme okrem návrhu ústavného zákona o dôchodkoch rozhodovať aj o zákone o starobnom dôchodkovom sporení. Návrh zákona o druhom pilieri z dielne ministra Krajniaka navrhuje viaceré pozitívne zmeny, vrátane presunu sporiteľov z nevýhodných garantovaných fondov do akciových.

Nesúhlasíme však s obmedzením slobody nakladania s úsporami v 2. pilieri. Ak má dnes dôchodca minimálne priemerný dôchodok z prvého piliera, môže si nasporenú sumu vybrať a s úsporami naložiť podľa svojho uváženia. Túto možnosť návrh zákona o 2. pilieri plánuje zrušiť.

Slobodné nakladanie s úsporami patrí k najdôležitejším benefitom, kvôli ktorým sa mnohí rozhodli do druhého piliera vôbec vstúpiť. Predložili sme pozmeňujúci návrh, ktorý slobodu výberu v 2. pilieri zachováva. Podobný pozmeňujúci návrh, avšak dosť zmätočný, predložil do parlamentu koaličný poslanec Peter Kremský. Pevne dúfame, že sloboda nakladať s vlastnými úsporami v 2. pilieri v zákone ostane. Iba vtedy SaS zahlasuje za novelu zákona.