Urobila poradkyňa Winners Group nepoctivé poradenstvo?

Urobila poradkyňa Winners Group nepoctivé poradenstvo?

Bol som kontaktovaný osobou, ktorá vraj bola poškodená sprostredkovateľkou spoločnosti Winners Group. Nakoľko komunikácia a postoj spoločnosti, či už s klientom alebo so mnou, ma vôbec neuspokojila, rozhodol som sa spoločnosti Winners Group položiť takto verejne niekoľko otázok.

Je pravdou, že sprostredkovatelia Vašej spoločnosti odporúčajú poistné produkty ako sporenie na dôchodok, napríklad produkt Metlife Dôchodok, tak ako ste uviedli v komunikácii s klientom?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

Odporúčajú sprostredkovatelia Vašej spoločnosti pre klientov s potrebou sporenia na dôchodok aj iné produkty ako produkty poisťovní?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

V danom konkrétnom príklade – bol klient pred sprostredkovaním produktu Metlife Dôchodok oboznámený s poplatkovou štruktúrou produktu (počiatočné náklady, fixné mesačné poplatky, poplatok za správu investičného programu, vstupný poplatok pri nákupe podielovej jednotky), najmä s faktom, že uvedené poplatky skonzumujú počas 12 rokov viac ako 20 % z vkladov klienta?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

V danom konkrétnom príklade – prečo poradkyňa sprostredkovala klientovi, ktorého požiadavkou bolo sporiť si na dôchodok, poistný produkt, v ktorom by bola jeho nasporená suma za 12 rokov pri akomkoľvek výnose minimálne o 20 % nižšia ako pri rovnakom sporení priamo do podielových fondov?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

Aby som predišiel protestom zo strany Metlife Amslico, dodávam, že účelom poistných produktov je poistenie, nie sporenie. Ak je poistný produkt sprostredkovaný na iný účel, napríklad ako sporenie, ide o zneužitie produktu. Nevhodnosť produktu na sporenie však neznamená, že produkt nie je vhodný na poistenie.

Ako si vysvetľujete fakt, že klient disponuje kópiou „Záznamu finančného sprostredkovateľa zo stretnutia s klientom“, ktorý je nevyplnený, neobsahuje záznam o klientových potrebách, ale za to je podpísaný Vašou sprostredkovateľkou? Posielam v prílohe.

Winners Group na otázku neodpovedalo.

Môžete prosím vysvetliť, prečo je na Vašej kópii „Záznamu finančného sprostredkovateľa zo stretnutia s klientom“, ktorú ste mi poskytli pri vzájomnej komunikácii o zmluve klienta, viditeľne zabielené meno pôvodnej sprostredkovateľky a napísané meno inej osoby?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

Odškodníte klienta za konanie Vašej sprostredkovateľky?

Winners Group na otázku neodpovedalo.

Čo som dostal namiesto odpovedí

Dobrý deň pán Cmorej,

naša spoločnosť nemá záujem zúčastňovať sa verejnej diskusie nadväzujúcej na Váš neuvážený a hrubo poškodzujúci článok, ktorý zásadne zasiahol do práv našej spoločnosti, ktorých nápravy sa ešte budeme domáhať. Pritom aj z Vami zaslaného návrhu je evidentné, že difamujúci charakter by si mal zachovať aj Váš novo pripravovaný príspevok. Taktiež nemôžeme verejne poskytovať dôverné informácie o klientovi a jeho obchodnom prípade, z dôvodu čoho na väčšinu Vašich otázok ani nemôžeme týmto spôsobom reagovať. Rovnako považujeme za nemiestne, aby sa blogerské fóra stávali miestom pre konkurenčné súperenie rôznych subjektov poskytujúcich tie isté služby, keďže Vaša spoločnosť je v konkurenčnom postavení voči tej našej.

Dovoľujeme si Vás preto vyzvať na upustenie od ďalších publikácii k tomuto prípadu a zdržaniu sa akéhokoľvek používania nášho obchodného mena, a to všetko s výnimkou publikácie ospravedlnenia za poškodzovanie dobrej povesti nasej spoločnosti a menovanej spolupracovníčky, ktorého zverejnenia sa budeme v opačnom prípade spolu s náhradou nemajetkovej ujmy domáhať súdnou cestou. Veríme, že je i vo Vašom záujme zdržať sa ďalšieho zhoršovania a predlžovania trvania týchto zásahov do práv našej spoločnosti aj s cieľom limitácie vlastnej zodpovednosti.

Pokiaľ sa domnievate, že naša spoločnosť spôsobila Vášmu súčasnému klientovi škodu, ide o Váš subjektívny názor. Nie je však dôvod riešiť tieto otázky adresne prostredníctvom internetového fóra, ktorého cieľom nepochybne bolo/je vyvinúť tlak na našu spoločnosť a poškodiť jej meno, a to aj v rámci konkurenčného boja. V tomto kontexte si Vám tiež dovolíme pripomenúť, že sprostredkovanie v danej veci zabezpečovala (nevlastná) dcéra Vášho klienta. Taktiež je táto skutočnosť veľmi silnou indíciou, že informácie, ktoré Vám boli klientmi poskytnuté, môžu byť neúplné a skreslené. Pokiaľ len na ich základe vykonávate také úkony aké vykonávate, ide podľa nás o značne nerozvážny postup.

S ohľadom na uvedené dúfame, že si uvedomíte vlastnú zodpovednosť, a to nielen právnu vo vzťahu k nasej spoločnosti a jej spolupracovníkom, ale aj morálno-spoločenskú zodpovednosť spojenú s publikáciou nepodložených a nemiestnych obvinení. Ako uvádzate vo svojom kréde na blogu, „dobré meno máte iba jedno“ – skúste ho preto nepoškodzovať ani nám, ani sebe samému. Pokiaľ však budete postupovať opačne, nezostane nám iná možnosť ako podnikať príslušné kroky prostredníctvom našich právnych zástupcov.

S pozdravom,

Andrej Dedo

Dobrý deň pán Dedo,

môžete prosím uviesť, ktoré konkrétne otázky majú difamujúci charakter a čo je na nich difamujúce?

Môžete prosím ďalej uviesť, v odpovediach na ktoré otázky by ste museli poskytnúť dôverné informácie o klientovi? Ako ste si určite všimli, v otázkach klienta nemenujem a taktiež neuvádzam ani žiadne z jeho osobných údajov. Navyše splnomocnenie, ktoré mi poskytol, už máte, takže ako dobre viete, mne môžete poskytnúť akúkoľvek informáciu o obchodnom prípade klienta.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že poškodený nie je mojim klientom. Nemáme spolu žiaden obchodný vzťah, neprebehlo žiadne sprostredkovanie. Rady som mu poskytoval iba z mojej dobrej vôle, nakoľko na základe nim poskytnutých informácii ho považujem za objektívne poškodeného. Taktiež splnomocnenie mi udelil až keď som sa mu ponúkol, že ho budem bez akéhokoľvek nároku na honorár voči Vám zastupovať. Takže o konkurenčnom boji nemôže byť ani reči.

Cieľom mojej komunikácie s Vami a taktiež akýchkoľvek mediálnych výstupov je dostať od Vás odpovede na otázky, ktorým sa zjavne vyhýbate.

Píšete, že informácie, ktoré mi boli poskytnuté, môžu byt neúplné alebo skreslené. Môžete prosím konkretizovať, ktoré informácie sú neúplné a skreslené? Môžete prosím konečne vysvetliť ako je možné, že klient disponuje záznamom, na ktorom je podpísaná Vaša sprostredkovateľka a meno jeho nevlastnej dcéry je iba na kópií Vášho záznamu, kde je pôvodne meno zjavne zabielené? To sa Vás pýtam už tretí krát.

Pán Dedo, ja si svoju morálno-spoločenskú zodpovednosť veľmi dobre uvedomujem. Z Vašich odpovedí a z Vášho konania mám však pocit, že Vy nie. Aké poškodzovanie dobrého mena? Pán Dedo, však máte skvelú možnosť obhájiť svoju prácu, i prácu Vašej poradkyne. Ak si za tým stojíte, tak si ešte spravíte aj reklamu. Tak smelo do toho.

Takže, ešte raz Vás žiadam o reakciu a odpovede, a to do zajtrajšieho večera. Túto komunikáciu samozrejme zverejním.

S pozdravom

Peter Cmorej

Vážený pán Cmorej,

klient zotrváva na stanovisku, že nebude poskytovať informácie o obchodnom prípade pre účely publikácie. K takémuto poskytnutiu nemôže pristúpiť, i keď dotknutého pána v súčasnosti ako klienta zastupujete (v korešpondecii ho takto výslovne označujete; pôsobíte tiež v konkurenčnej spoločnosti, preto je dôvodná aj požiadavka neprenášania konkurenčného boja do blogov).

Náš klient nesúhlasí ani s publikáciou komunikácie s Vami, zdržte sa preto prosím takejto publikácie. Vyzývame Vás tiež na odstránenie zásahov prostredníctvom súčasného blogu „Ako SME môj blog stiahlo“ ktorým, vrátane pripojenej diskusie, nadväzujete na nezákonné zásahy a vykonávate ďalšie (tvrdenie o nehanebnom zneužití produktu Metlife a i.).

Súčasne Vás vyzývame na zverejnenie ospravedlnenia za realizovane zásahy do práv klienta; o jeho podobe sme ochotní rokovať. V prípade rýchleho prístupu by sme vedeli rokovať aj ohľadom iných nárokov, ktorých uplatnenie na súde klient aktuálne pripravuje.

S pozdravom,

JUDr. Viktor Ewerling, PhD., advokát

Takže milí čitatelia, ak sa Vy alebo niekto z Vašich známych cítite poškodený poradenstvom od spolupracovníkov Winners Group, prosím napíšte mi na adresu poskodenywinners@gmail.com Je možné, že Vaše podporné svedectvá budem potrebovať.