Vieme, ako pomôcť najchudobnejším medzi nami

Vieme, ako pomôcť najchudobnejším medzi nami

Seniori, zdravotne znevýhodnení, sociálne odkázaní ľudia. Títo všetci aj s ich blízkymi denne čelia nástrahám nášho sociálneho systému. Súčasný systém je extrémne komplikovaný a nespravodlivý, preto potrebuje výraznú zmenu. Podpora najslabších totiž nespočíva v tom, že poskytneme ďalšiu nepremyslenú „pomoc“ alebo zavedieme novú dávku. Potrebujeme systémové a odborné zmeny, nie lacný populizmus. Práve preto má SASKA najlepší sociálny program. Za tým si osobne stojím.

80 dávok, 300 parametrov

Možno neviete, že v našom sociálnom systéme existuje 7 rôznych odvodov, viac ako 80 sociálnych dávok a celkovo vyše 300 rôznych parametrov. Tie sú navyše často vzájomne nekompatibilné.

Výsledkom je, štát sociálne odkázaným jednu dávku prizná, inú zníži či odoberie a za pár mesiacov ju opäť prizná alebo zvýši. Náš sociálny systém jednoznačne potrebuje viac spravodlivosti, zdravého rozumu a výrazne menej byrokracie.

Ak to má fungovať, musí to byť jednoduchšie

Akýkoľvek „prekomplikovaný“ systém nikdy nie je funkčný. Práve preto množstvo ľudí naším sociálnym systémom prepadáva a nedostáva takú podporu, akú potrebuje.

Víziu, ako vytvoriť jednoduchý, funkčný a spravodlivý systém sme predstavili už niekoľko rokov dozadu pod názvom Odvodový bonus. Odvodový bonus je komplexná reforma daní, odvodov a dávok, ktorá nanovo definuje finančný stav medzi občanom a štátom.

Súčasťou tejto vízie je celkom nový systém poskytovania sociálnych dávok. Občan by v ňom preukazoval svoju životnú situáciu iba jedenkrát a jeho situácia by bola riešená čo najnižším počtom dávok. Ideálne jednou dávkou.

Medzi občanom a štátom bude jediný finančný vzťah a individuálne účty umožnia sledovanie platby ku každému a od každého občana. Vďaka tomu sa zníži aj korupcia v sociálnom systéme.

Pracovať sa musí vyplatiť

Ak si dnes ľudia chcú v náročnej sociálnej situácii trochu vypomôcť a pracujú niekoľko hodín navyše, štát im dávky v hmotnej núdzi zoberie. Paradoxne si tak prácou svoju situáciu nevylepšia, ale naopak, ešte zhoršia.

Krátenie dávok preto musíme nastaviť motivačne. Ľuďom sa musí oplatiť pracovať a vymaniť sa zo sociálnej siete. To je jediná reálna pomoc tým, ktorí sa ocitli v náročnej situácii. Zavedieme preto jeden vzorec pre plynulý prechod od žiadneho príjmu k nejakému príjmu.

Nerobme opatrovanie ešte náročnejšie

Jednou z najzraniteľnejších sociálnych skupín u nás sú zdravotne odkázaní ľudia. Ak sa opatrovateľ rozhodne zlepšiť svoju situáciu tým, že bude zároveň aj pracovať, nemusí sa mu to vyplatiť. Popri opatrovaní ťažko zdravotne postihnutého totiž môže zarobiť najviac dvojnásobok sumy životného minima (dnes približne 535 eur).

Zákon tak ľuďom v neľahkej životnej situácii obmedzuje možnosť pracovať a zlepšiť život sebe a opatrovanej osobe. Uvedený limit je obzvlášť nedostatočný u vysokokvalifikovaných osôb, ktoré dokážu pracovať za vysokú hodinovú mzdu a ľahko presiahnu stanovený limit.

Naším riešením je odstránenie obmedzenia maximálneho príjmu opatrovateľa popri poberaní príspevku na opatrovanie. Starostlivosť o osobu so zdravotným postihnutím je mimoriadne náročná nielen fyzicky a psychicky, ale aj po finančnej stránke. Štát nesmie týmto ľuďom hádzať ďalšie polená pod nohy.

Dôchodcovia nesmú byť odkázaní na dávky

Predstavte si, že máte každý mesiac vyžiť zo 150 eur mesačne. Nereálne však? Vie to aj štát, a tak máme vyše 10 tisíc dôchodcov, ktorí sú zároveň aj poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. To spôsobuje nepotrebnú byrokraciu, ktorá je pre dôchodcov navyše aj mimoriadne nedôstojná.

Riešením je zavedenie nového druhu minimálneho dôchodku vo výške životného minima. Dôchodcovia tak nebudú musieť štát žiadať o ďalšiu dávku, aby vôbec dokázali vyžiť.

Seniori spolu s matkami v núdzi

Nielen pre seniorov je dôležité naše ďalšie opatrenie, ktoré sa týka kombinovaných zariadení sociálnej starostlivosti. V súčasnosti je síce umožnené poskytovanie rôznych druhov sociálnych služieb pod jednou strechou, ale každá služba je inak financovaná. Financovanie je zároveň nepredvídateľné, dôsledkom čoho je finančná neudržateľnosť takýchto zariadení.

Pritom kombinácia zariadení, kde sa spájajú viaceré druhy služieb občanom, napríklad služby dlhodobej starostlivosti pre seniorov v spojitosti so službami pre matky v núdzi je vítaná. Vytvára skutočnú atmosféru komunitného súžitia.

Súčasťou nášho programu je preto vytvorenie kategórie kombinovaných služieb sociálnej starostlivostia nastavenie predvídateľného a udržateľného financovania takýchto zariadení.

Toto je len niekoľko konkrétnych riešení pre najchudobnejších medzi nami, ktoré SASKA ponúka v rámci svojho programu. Viac ich nájdete nižšie, alebo si prečítajte náš program v oblasti sociálnych vecí. A ak sa vám nechce čítať, môžete si ho aj vypočuť ako podcast.

Naše ďalšie riešenia pre podporu najzraniteľnejších skupín obyvateľov:  

  • Zrušíme minimálne odvody. Každý živnostník bude platiť odvody zo svojho skutočného príjmu po odpočítaní paušálnych alebo skutočných výdavkov .
  • Odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov stanovíme vo výške životného minima.
  • Dávky naviazané na životné minimum budeme valorizovať v závislosti od tempa rastu inflácie. V prípade vysokej inflácie budú dávky valorizované až 4x ročne.
  • Znížime mieru krátenia dávok v hmotnej núdzi pri súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti zo 75 % na 50 %.
  • Vytvoríme register príjemcov dávok, aby štát vedel, komu čo vypláca. Súhrnné anonymizované štatistiky budú verejne dostupné. Register príjemcov dávok prepojíme s príjmami zo Sociálnej poisťovne a Finančnej správy. Vďaka prepojeniu s registrom obyvateľstva následne identifikujeme domácnosti ohrozené chudobou.
  • Vytvoríme mechanizmus prepočtu invalidných dôchodkov pracujúcich invalidných dôchodcov, tak aby invalidný dôchodok zohľadňoval zaplatené odvody.
  • Urobíme revíziu požiadaviek kladených na Zariadenia sociálnych služieb s cieľom ponechať iba tie, ktoré majú zmysel. Na splnenie chýbajúcich kritérií vytvoríme časové rámce a projekty ich financovania . Zavedieme pravidlo, že so zavedením každej novej povinnosti musí MPSVaR zároveň označiť zdroj financovania (príspevok z kapitoly ministerstva, samospráva, samoplatcovia).